HÃY CHỌN KHU VỰC MÀ BẠN CHƠI GAME
PLEASE CHOOSE YOUR AREA PLAY GAME

======
LOL